قوانین رانندگی

تعریف کلی از بخش قوانین و مقررات رانندگی:

 • یکی ازنیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقررات است. انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتی است که در قالب قوانین ومقررات تدوین گردیده است. بر این اساس یکی نیازهایی که برای کاربران ترافیک با هدف رانندگی بهتر و ارتقاء ایمنی ترافیک تهیه گردیده مجموعه مدونی از قوانین و مقررات ترافیک می باشد که رعایت و انجام این قوانین توسط رانندگان رانندگان، ایمنی ترافیک افزایش پیدا میکند. در این قسمت سعی می شود مجموعه کاملی از قوانین ترافیکی برای آشنایی کاربران در حوزه ترافیک اورده شود. بدیهی است آشنایی با قوانین و مقررات و رعایت آن، بهبودی وضعیت ترافیک، سلامتی شهروندان و کاهش سوانح ترافیکی در سطح کشور ار به ارمغان می آورد.
 • تعریف ها: (فصل اول آیین نامه راهنمایی و رانندگی)
  در این قسمت اصطلاحاتی که در حوزه ترافیک کاربرد دارد و برای آشنایی کاربران وسایل نقلیه ضروری است به اختصار تعریف می گردد.
  آزداراه: آزادراه به راهی گفته می شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو ویک شانه حداقل به عرض سه متر برای هر طرف رفت و برگشت ودو طرف آن نیز محصور و در تمام طول آزادراه ازهم کامل مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله راه های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.

 1. ابطال گواهی نامهسلب اعتبار قانونی گواهی نامه رانندگی.
 2. اتومبیل: هر نوع خورو که لااقل دارای دو چرخ در جلو و دوچرخ دیگر در عقب بوده و برای حمل بار یا انسان به کار رود.
 3. اتومبیل مدارس: خودرویی جمعی است که برای رفت و آمد دانش آموزان مدارس اختصاص داده شده است و دارای رنگ و علایم مشخص کننده می باشد.
 4. اعتبار برگ معاینه فنی: زمان درج شده در متن برگ معاینه فنی وسیله نقلیه است.
 5. ایستادن : ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه.
 6. ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع): ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع است.
 7. برگ یا برچسب معاینه فنی: گواهی انجام معاینه فنی که از سوی ستادهای معاینه فنی خودرو یا مراکز فنی مجاز صادر و برگه به درخواست کننده تحویل و برچسب به سمت راست شیشه جلو الصاق می گردد.
 8. بزرگراه:راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافیک دو طرف آن به وسیله موانع فیزیکی از هم جدا شده باشد وبه طور معمول دارای تقاطع های غیر همسطح است. بزرگراه می تواند تعداد معدودی تقاطع همسطح کنترل شده نیز داشته باشد.
 9. پلاک: قطعه فلزی است با ابعاد، طرح و رنگ های زمینه مختلف که شماره روی آن حک می شود و انواع آن عبارتند از: شخصی، دولتی، عمومی، سیاسی، سرویس، کنسولی، نظامی، و تعمیری، گذرموقت، بین المللی، ترانزیت، کشاورزی- عمرانی و ویژه
 10.  پلیس مدرسه: دانش آموز آموزش دیده ای که با لباس ویژه و تجهیزات تعیین شده از طرف مسئولین مدرسه برای عبور ایمن دانش آموزان از عرض سواره و راه ها مامور می گردد.
 11. پیاده: شخصی غیر سوار که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می نماید و یا مبادرت به جابه جایی کالسکه، چرخ دستی، جامه دان، سبدهای چرخ دار و مانند آن می نماید.
 12. پیاده رو: بخشی جداشده از خیابان که در امتداد آن واقع شده و برای عبور و مرور پیادگان اختصاص یافته است.
 13. تقاطع: محدوده ای است که در آن دو یا چند مسیر به صورت همسطح یا غیر همسطح با یکدیگر تلاقی می کنند.
 14. توقف: ایست وسیله نقلیه در زمان طولانی بدون حضور راننده.
 15. توقف ممنوع: توقف وسیله نقلیه ممنوع است، جز برای سوار و پیاده کردن، مشروط به استقرار راننده در پشت فرمان.
 16. جاده: راه خارج از شهر برای عبور و مرور.
 17. توقف ممنوع: توقف وسیله نقلیه ممنوع است، جز برای سوار و پیاده کردن، مشروط به استقرار راننده در پشت فرمان.
  نظرات