آئين نامه اجرائي مربوط به تاكسيراني

ماده ۱- به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در امور مربوط به تاكسيراني و انواع سرويس‌هاي تاكسي شهري در شهرها، وزارت كشور بر اساس مواد ۵۴ و ۸۴  قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ اقدامات لازم را معمول مي‌كند.

ماده ۲- تاكسي عبارت از وسيله نقليه‌اي اعم از سواري، استيشن يا هر خودروي مناسب ديگر است كه داراي مشخصات معين شده در اين آئين نامه است و با امتياز بهره‌برداري كه توسط شهرداري صادر مي‌شود، به صورت يكي از سرويس‌هاي تاكسي شهري به جابجايي مسافر در درون شهر مي‌پردازد.

تبصره ۱- انواع سرويس‌هاي تاكسي شهري كه با عناوين، رنگ‌ها و فرم‌هاي گوناگون نظير نارنجي و فرودگاه و موقت كه با وسايل نقليه سواري، استيشن يا خودروي مناسب ديگر يا آژانس مشغول به كار هستند مشمول اين آئين نامه هستند.

تبصره ۲- صنایع مکلف است به منظور تبدیل تاکسی‌های موقت، به تعداد لازم خودرو در اختیار ما، به منظور توزیع بین متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

ماده ۳- تمركز امور مربوط به تاكسيراني، همچنين كليه امور مربوط به حمل و نقل عمومي مسافر در درون شهر، در حيطه نظارت و مسووليت شهرداري است.

تبصره- شهرداري مي‌تواند به منظور رعايت مفاد اين آئين نامه، براي اشخاص حقوقي واجد شرايط، مجوز حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري صادر نمايد. اشخاص ياد شده بر طبق مفاد اين آئين نامه و به نمايندگي از شهرداري به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري اقدام مي نمايند.

فصل دوم: پرونده اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني)

ماده ۴- پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني) مجوزي است كه پس از طي موفقيت‌آميز مراحل مختلف مذكور در اين آئين نامه، براي مدت معين (حداكثر ۱۲ ساعت در روز)، سرويس مشخص، ميسر و زمان معين توسط شهرداري صادر مي‌شود. مجوز مذكور فقط براي اشتغال فرد با وسيله نقليه مشخص است اعم از اينكه وسيله نقليه متعلق به دارنده مجوز باشد يا به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر تعلق داشته باشد.

تبصره- شماره پروانه تاكسيراني به عنوان كد شناسايي راننده نيز به كار خواهد رفت.

ماده ۵- مراحل صدور پروانه تاكسيراني به قرار زير است:

الف- ثبت نام از متقاضي

ب- امتحان ورودي مطابق با مفاد دستورالعمل امتحان كه به تصويب شهرداري مي‌رسد.

پ- تحقيق در مورد صلاحيت اخلاقي و اجتماعي متقاضي

ت- مصاحبه حضوري

ث- صدور پروانه تاكسيراني مطابق مقررات موضوعه توسط شهرداري و در قبال اخذ گواهي نامه معتبر رانندگي

تبصره ۱- با توجه به درج نوع و شماره گواهينامه رانندگي در پروانه تاكسيراني، پروانه مزبور براي رانندگي با تاكسي به منزله كارت شهري موضوع آئين نامه راهنمايي و رانندگي و گواهي­نامه رانندگي است.

تبصره ۲- تعداد پروانه تاكسيراني و پروانه بهره‌برداري از امتياز سرويس‌هاي تاكسي شهري در هر شهر، با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي ترافيك، توسط شهرداري تعيين مي‌شود.

تبصره ۳- در صورت عدم وجود تاکسی به تعداد موردنیاز بر اساس تبصره ۲ این ماده شهرداری می‌تواند پروانه اشتغال موقت برای خودروهای شخصی واجد شرایط با رعایت مفاد این آیین‌نامه تحت عنوان تاکسی موقت صادر نماید.

تبصره ۴- صدور پروانه اشتغال موقت تنها برای تنظیم امور صادر می‌شود.

تبصره ۵- هزينه خدمات و هزينه صدور پروانه‌ها و مجوزهاي موضوع اين آیين‌نامه و حق امتياز پروانه بهره‌برداري و حق امتياز واگذاري نمايندگي به اشخاص حقوقي با تصويب شوراي شهر يا جانشين قانوني آن و تاييد وزارت كشور توسط شهرداري از متقاضيان اخذ خواهد شد.

تبصره ۶- مدت اعتبار پروانه تاكسيراني ۲ سال است و در صورت دارا بودن شرايط، هر بار تمديد آن براي ۲ سال ديگر توسط شهرداري مجاز است.

تبصره ۷- شهرداري موظف است نسخه­اي از پروانه تاكسيراني را براي اطلاع راهنمايي و رانندگي يا هر مرجع ذیصلاح جانشين ارسال كند.

ماده ۶- شرايط لازم براي دريافت پروانه تاكسيراني به شرح زير مي باشد.

الف- داشتن حداقل ۲۳ سال سن.

ب– داشتن حداقل گواهي پايان دوره پايان ابتدايي يا گواهي نهضت سواد آموزي معادل آن براي افرادي كه كمتر از ۵۰ سال سن دارند و سواد خواندن و نوشتن براي افرادي كه داراي بيش از ۵۰ سال سن هستند و موفقیت در امتحان شهرشناسی و گذراندن دوره آموزشی کوتاه مدت (توجیهی) مقررات تاکسیرانی.

پ– داشتن برگ پايان خدمت يا معافيت از خدمت وظيفه عمومي.

ت– دارا بودن گواهينامه معتبر رانندگي اتومبيل كه حداقل يك سال از تاريخ دريافت آن گذشته است.

ث– داشتن تاهل یا داشتن افراد تحت تکفل بر اساس قوانین و مقررات مربوط با گواهی مراجع ذی صلاح.

ج– تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

چ–  نداشتن سوء پيشينه.

ح – عدم اشتهار به فساد اخلاقي.

خ– ارايه گواهي صحت بدني و فكري و عدم اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي.

د– محروم نبودن از حقوق اجتماعي يا اشتغال به رانندگي از طرف مراجع ذيصلاح.

ذ– التزام به رعايت شئون اسلامي.

ر– نداشتن شغل ديگر.

تبصره- در صورت فقدان هر يك از شرايط ياد شده اعتبار پروانه خاتمه مي‌پذيرد.

ماده ۷- متقاضي صدور پروانه تاكسيراني مكلف به سپردن تعهد رسمي مبني بر عدم انجام تخلفات موضوع اين آئين نامه و قبول تصميم‌هاي هيات‌هاي انضباطي و رعايت دستورالعمل‌هاي صادر شده است.

ماده ۸- امور زير از تخلفات تاكسيراني محسوب و مرتكبين تابع تصميم‌هاي هيات‌هاي انضباطي خواهند بود:

۱–  امتناع از حمل مسافر يا حمل مسافر با شرايطي خارج از مقررات.

۲– عدم رعايت شئون اسلامي و اجتماعي.

۳– عدم انجام كشيك‌هاي محوله و رعايت مقررات آن.

۴– اقدام به تاكسيراني براي غير از ساعت، مسير و سرويسي كه در پروانه قيد شده است.

۵– ارتكاب به جرم در هنگام تاكسيراني يا با استفاده از تاكسي.

۶– عدم رعايت نرخ‌هاي مصوب و عدم استفاده از تاكسي متر در صورت نصب و الزام استفاده از آن.

۷– عدم رعايت مقررات مربوط به حمل مسافر و تكرار تخلفات راهنمايي و رانندگي.

۸– استفاده از پلاك شناسايي راننده ديگر در هنگام ارايه سرويس.

۹– نصب و استفاده از وسايل غير مجاز كه مخالف دستورالعمل‌هاي صادر شده باشد، در تاكسي.

فصل سوم ـ پروانه بهره‌برداري از امتياز سرويس‌هاي تاكسي شهري

ماده ۹- ارايه انواع سرويس‌هاي تاكسي شهري در هر شهر با مديريت شهرداري صورت مي‌گيرد و ارايه هر يك از انواع سرويس‌هاي مذكور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط، مستلزم اخذ موافقت‌نامه اصولي و ارايه پروانه سرويس تاكسي شهري براي هر تاكسي از شهرداري است. پروانه مذكور در اين آئين نامه به اختصار «پروانه بهره‌برداري» ناميده مي‌شود.

تبصره ۱- شماره پروانه بهره‌برداري عنوان كد شناسايي وسيله نقليه (تاكسي) را نيز خواهد داشت.

تبصره ۲- اعتبار پروانه بهره‌برداري ۲ سال است و در صورت عدم تغيير شرايط مندرج در قرارداد، هر بار براي مدت ۲ سال ديگر قابل تمديد است.

ماده ۱۰- شماره­گذاري وسايط نقليه به عنوان تاكسي توسط مرجع شماره­گذاري با ارايه پروانه بهره‌برداري معتبر امكان‌پذير است.

تبصره- فرم، رنگ، تعداد ارقام و حروف قابل درج در شماره تاكسي توسط شهرداري با هماهنگي سازمان شهرداري‌هاي كشور و نيروي انتظامي تعيين خواهد شد.

ماده ۱۱- پروانه بهره‌برداري به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط قابل واگذاري است.

تبصره- براي شخص حقيقي واجد شرايط فقط يك پروانه بهره‌برداري صادر مي‌شود.

ماده ۱۲- شرايط اشخاص حقيقي براي دریافت پروانه بهره‌برداري به شرح زير مي باشد:

۱– داشتن پروانه تاكسيراني معتبر

۲– معرفي يك دستگاه وسيله نقليه مناسب مطابق با ضوابط اين آئين نامه به عنوان تاكسي

۳– انعقاد قرارداد در قالب مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی به منظور قبول تعهدات و شرايط زير، همچنين تصميم‌هاي هيأت انضابطي موضوع ماده ۱۵ اين آئين‌نامه:

الف– تعهد ارايه فقط يكي از سرويس‌هاي تاكسي برابر مفاد قرارداد و روزانه حداقل يك نوبت كاري ۸ ساعته. حداكثر اضافه كار يك فرد كه ارايه سرويس را در يك نوبت كاري ۸ ساعته قبول مي كند ۴ ساعت است كه ميزان آن توسط شهرداري در پروانه تاكسيراني قيد مي‌شود. دارنده پروانه بهره‌برداري با موافقت شهرداري، اختيار ارايه همان سرويس در نوبت كاري ديگر را منوط به قيد موضوع در قرارداد و معرفي فرد داراي پروانه تاكسيراني ديگر دارد. در اين صورت مسؤوليت­هاي ارايه سرويس در نوبت كاري ديگر نيز كماكان به عهده دارنده پروانه بهره‌برداري است.

ب– اعلام زمان استفاده از مرخصي ساليانه به مدت يك ماه كه ضمن آن ممكن است حداقل يك نوبت كاري ارايه سرويس تعطيل شود. دارنده پروانه بهره برداري فقط در مدت مرخصي ساليانه مي تواند به جاي خود فرد داراي پروانه تاكسيراني ديگري را براي ارايه سرويس در نوبت كاري مورد تعهد معرفي نمايد.

پ– تعهد به انجام سرويس و مسير و زمان‌هاي شروع و خاتمه هر نوبت كاري سرويس درج شده در پروانه تاكسيراني.

ت– تقبل انجام برنامه‌هاي مربوط به كشيك.

ث– تعهد به انجام مرتب نظافت بيرون و داخل تاكسي و رعايت شئون اسلامي و اجتماعي و عدم نصب لوازم و اشياي غير مجاز در تاكسي برابر دستورالعمل‌هاي ارايه شده.

ج– تعهد به تهيه و استفاده از لباس فرم نظيف توسط راننده هنگام ارايه سرويس و نصب پلاك كد شناسايي راننده بر روي شيشه عقب خودرو براي رويت از خارج، همچنين نصب كد شناسايي راننده و وسيله نقليه در داخل اتومبيل در محل قابل رويت مسافر برابر دستورالعمل‌هاي شهرداري.

چ– تعهد به عدم سپردن تاكسي براي ارايه سرویس به افراد فاقد پروانه تاكسيراني معتبر و نيز بهره‌برداري از تاكسي در زماني كه پروانه بهره‌برداري توسط مراجع ذي ربط طبق مقررات اخذ يا به طور موقت تا صدور پروانه بهره‌برداري جديد باطل شده است.

ح– تعهد به اعلام علت عدم ارايه سرويس ظرف ۴۸ ساعت از تاريخ توقف تاكسي به شهرداري.

خ– تعهد به رعايت نرخ‌هاي مصوب و نيز نصب و استفاده از تاكسي متر طبق دستورالعمل‌هاي صادر شده.

د– تعهد به عدم امتناع از حمل مسافر، همچنين عدم اقدام به حمل مسافر با اعمال شرايط شخصي و خارج از مقررات.

ذ– تعهد به استفاده از تابلو « خارج از سرويس » در مواردي كه بنا به دلايل نقص فني اتومبيل يا پايان نوبت كاري يا بنا به اضطرار قابل توجيه، پذيرش مسافر ممكن نباشد.

ر– تعهد به توجه كامل به اخطارها و تذكرهاي بازرسان شهرداري در امور تاكسيراني.

ماده ۱۳- اشخاص حقوقي با احراز شرايط زير و دريافت پروانه بهره‌برداري مي‌توانند به نمايندگي از شهرداري اقدام به حمل و نقل عمومي مسافر در شهر بنمايند:

۱- تاسيس شركت با موضوع حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري توسط انواع اتومبيل‌های سواري، استيشن يا خودرو مناسب مدل بالا -كه حداكثر ۵- مدل پائين تر از مدل همان سال باشد- براي انجام سرويس‌هايي كه در موافقت‌نامه اصولي به اطلاع متقاضي مي‌رسد.

تبصره ۱- شركت‌هاي تعاوني ايجاد شده توسط اشخاص حقيقي كه تا تاريخ تصويب اين آئين نامه داراي تاكسي بوده و در اجراي اين آئين نامه پروانه بهره‌برداري دريافت كرده باشند، مشروط به استفاده از پروانه بهره‌برداري تاكسي خود در شركت، در اولويت هستند.

تبصره ۲- شركت‌هاي تعاوني تاكسيراني در امور غير حمل و نقل اعم از خدمات رفاهي و پشتيباني اعضا تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران خواهند بود.

۲- شهرداری حداقل و حداکثر تعداد وسیله نقلیه را با توجه به نوع وسیله نقلیه اعم از ملکی یا قراردادی که شرکت می‌تواند به کار گیرد، بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های صادر شده از سوی شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تعیین می‌کند.

تبصره ۱- چنانچه خودروي مناسب ديگري معرفي شود، حداقل تعداد توسط شهرداري اعلام خواهد شد. حداكثر تعداد آن اتومبيل‌هاي ملكي و قراردادي هر شركت نبايد از هفت برابر تعداد اتومبيل‌هاي شركتي كه كمترين تعداد وسيله نقليه را دارد بيشتر باشد.

تبصره ۲- شركت‌هايي كه با توجه به شرايط موضوع اين ماده تاسيس و مشغول به كار مي‌شوند، مي‌توانند در حدود معين شده دربند ۲ اين ماده از اتومبيل‌هاي واجد شرايط اشخاص حقيقي و حقوقي با تنظيم قرارداد در جهت ارايه سرويس‌هايي كه در قرارداد مشخص مي‌شود استفاده نمايند. در اين صورت شركت نسخه دوم قرارداد را به شهرداري ارايه و پس از اخذ پروانه بهره‌برداري به نام شركت، اتومبيل را تحت نظارت خود مورد استفاده قرار مي‌دهد.

چنانچه هر شخص حقيقي داراي پروانه بهره‌برداري معتبر، مايل باشد تاكسي متعلق به وي توسط يكي از اين شركت‌ها مورد استفاده قرار گيرد، بايد ضمن انعقاد قرارداد با شركت مورد نظر، پروانه بهره‌برداري خود را به شركت تسليم كند. شركت، پروانه بهره‌برداري وسيله نقليه مذكور را به همراه نسخه دوم قرارداد به شهرداري ارايه و پروانه بهره‌برداري به نام شركت دريافت مي‌كند. پروانه بهره‌برداري شخصي كه به اين ترتيب در اختيار شهرداري قرار مي‌گيرد، پس از خاتمه قرارداد و در صورتي كه مالك اتومبيل همچنان واجد شرايط باشد، از طرف شهرداري به وي اعاده خواهد شد.

حداقل زمان قراردادها طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط شهرداري هر شهر تعيين مي‌شود.

۳- معرفي دفتر و توقفگاه مناسب با حداقل يك شماره تلفن.

۴- انعقاد قرارداد در قالب مفاد ماده ۱۰ قانون مدني براي ارايه سرويس‌هاي محوله به نمايندگي از طرف شهرداري با قبول كليه تعهدات و شرايط ذيل و تصميم‌هاي هيات‌هاي انضباطي:

الف– تعهد به ارايه سرويس تاكسي برابر مشخصات قرارداد حداقل يك نوبت كاري ۸ ساعته براي هر اتومبيل شركت، توسط افراد داراي پروانه تاكسيراني.

ب– تعهد به اينكه در هيچ زمان سرويس ارايه شده توسط اتومبيل‌هاي شركت كمتر از چهار پنجم تعداد اتومبيل‌هاي معرفي شده نباشد، در غير اين صورت بايد ظرف حداكثر ۲۴ ساعت شهرداري را مطلع كند.

پ- تعهد به تقبل انجام برنامه‌هاي كشيك و مقررات مربوط.

ت– تعهد به تهيه و استفاده از لباس هم شكل توسط رانندگان هنگام ارايه سرويس، همچنين نصب كد شناسايي راننده و وسيله نقليه در داخل اتومبيل در محل قابل رويت مسافر و شيشه عقب اتومبيل به نحوي كه از بيرون قابل رويت باشد.

ج– تعهد به تجهيز شركت به سيستم ارتباطي با ارايه اشتراك در سيستم ارتباطي شركت‌هاي مشابه در صورت اعلام شهرداري مبني بر استفاده از سيستم ارتباطي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

چ– تعهد مبني بر عدم واگذاري سهام شركت تحت هر عنوان به اشخاص ديگر، مگر با اطلاع شهرداري.

ح– تعهد به استفاده از تابلو «خارج از سرويس» در تاكسي‌هاي شركت در مواردي كه بنا به دلايل فني يا اضطراري قابل توجيه يا اتمام نوبت كاري پذيرش مسافر ممكن نباشد.

خ– تعهد به رعايت نرخ‌هاي مصوب و نصب و استفاده از تاكسي متر برابر دستورالعمل‌هاي صادر شده.

د– تعهد به عدم امتناع از حمل مسافر، همچنين عدم اقدام به حمل مسافر با شرايط شخصي و خارج از مقررات.

ذ– تعهد به توجه كامل به اخطارها و تذكرهاي بازرسين شهرداري.

ر ـ تعهد به عدم استفاده از وسايط نقليه‌اي كه پروانه بهره‌برداري آن به نام شركت نيست.

فصل چهارم: نحوه نقل و انتقال حقوق پروانه بهره‌برداري

ماده ۱۴- انتقال حقوق متعارف اشخاص ناشي از داشتن پروانه بهره‌برداري معتبر فقط به اشخاصي كه برابر مفاد اين آئين‌نامه واجد شرايط واگذاري پروانه بهره‌برداري باشند و با طي مراحل زير از طريق شهرداري صورت مي‌گيرد:

۱- متقاضي انتقال، مشخصات كامل پروانه بهره‌برداري و مشخصات انتقال گيرنده را طي فرمي تسليم دفتر مخصوص انتقالات پروانه بهره‌برداري تاكسي مستقر در شهرداري مي‌نمايد.

۲- شهرداري بلافاصله و در صورت معتبر بودن پروانه بهره‌برداري، همچنين واجد شرايط بودن گيرنده فرم موافقت نامه اصولي انتقال را به متقاضي تسليم مي‌كند.

۳- انتقال حقوق پروانه بهره‌برداري صرفاً به طور رسمي و با ثبت در دفاتر اسناد رسمي معرفي شده از طرف شهرداري ممكن است. دفاتر اسناد رسمي مذكور مكلفند بر اساس مشخصات موافقت نامه معتبر صادره از سوي شهرداري نسبت به ثبت اسناد معامله اقدام و پروانه بهره‌برداري مورد معامله را به مهر باطل شد كه از سوي شهرداري در اختيار آنها گذارده مي‌شود، ممهور كنند.

تبصره- وسيله نقليه (تاكسي) در طول مدتي كه پروانه بهره‌برداري مربوط به آن باطل يا مضبوط است، حق تردد ندارد و مختلف تحت پيگرد قرار مي‌گيرد.

شخصي كه حقوق پروانه بهره‌برداري به او منتقل شده است، پروانه بهره‌برداري باطل شده و تصويري از سند انتقال را به شهرداري تسليم مي‌كند. شهرداري موظف است پروانه بهره‌برداري به نام متقاضي صادر و آن را ظرف ۲۴ ساعت به وي تسليم كند.

۴- شخصي كه حقوق پروانه بهره‌برداري به او منتقل شده است، پروانه بهره‌برداري باطل شده و تصويري از سند انتقال را به شهرداري تسليم مي‌كند، شهرداري‌موظف است پروانه بهره‌برداري جديد به نام متقاضي صادر و آن را ظرف ۲۴ ساعت به وي تسليم كند.

تبصره ۱- چنانچه حقوق متعارف ناشي از پروانه بهره‌برداري معتبر به صورت قهري اعم از ارث يا در اثر اجراي احكام مراجع قضايي به اشخاص منتقل شود،‌ پروانه بهره‌برداري از تاريخ انتقال رسمي حقوق مذكور از درجه اعتبار ساقط و باطل مي‌شود. اشخاص صاحب حق مكلفند حداكثر ظرف سه ماه با رعايت مفاد ‌اين ماده و بندهاي آن و با ارايه گواهي انحصار وراثت و حكم قطعي مرجع قضايي نسبت به درخواست صدور پروانه بهره‌برداري جديد به نام اشخاص واجد ‌شرايط اقدام نمايند. در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت ياد شده شهرداري مي‌تواند بهاي عادله روز متعلق به حقوق ناشي از داشتن پروانه بهره‌برداري را كه ‌توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌شود، به اشخاص صاحب حق پرداخت و در صورت عدم مراجعه با سپردن بهاي مذكور به صندوق ثبت، حقوق ‌ناشي از داشتن پروانه بهره‌برداري را به خود منتقل كند. چنانچه صاحبان حقوق مذكور مايل باشند كه شهرداري اين حقوق را ابتياع كند. شهرداري موظف است‌كه بهاي حقوق مذكور را طبق قيمت عادله روز و با تقويم كارشناس رسمي دادگستري بپردازد. هزينه كارشناسي به تساوي توسط شهرداري و فروشنده پرداخت ‌مي‌شود.

تبصره ۲- در صورتي كه به استناد حكم انحصار وراثت يا حكم قطعي مراجع قضايي حقوق ناشي از پروانه بهره‌برداري معتبر به يك يا عده‌اي محجور (‌صغار،‌اشخاص غير رشيد، مجانين) تعلق يابد، به درخواست ولي يا قيم اشخاص محجور و نيز رضايت ساير صاحبان احتمالي حقوق و در خصوص ورثه ساير وراث‌ در صورتي كه تاكسي به تشخيص هيأت انضباطي وسيله امرار معاش اشخاص محجور باشد، تا هنگام رفع محجوريت از تمامي آنها، شهرداري با استفاده از‌حقوق پروانه بهره‌برداري توسط ولي يا قيم به نفع اشخاص محجور، از طريق معرفي اشخاص داراي پروانه تاكسيراني براي هر نوبت كاري موافقت مي‌كند.

ماده ۱۵- در هر شهر توسط شهرداري به تعداد مورد نياز هيات‌هاي سه نفر انضباطي به منظور رسيدگي به تخلفات تاكسيرانان و تاكسي‌داران و نيز وظايفي كه در ‌اين آيين‌نامه ذكر شده است، مركب از نماينده تاكسي‌داران داراي پروانه بهره‌برداري يا نماينده اشخاص حقوقي كه به نمايندگي شهرداري اقدام به حمل و نقل‌عمومي مسافر مي‌نمايند يا تاكسيرانان داراي پروانه تاكسيراني (‌حسب مورد مطرح شده در هيأت) و نماينده شهرداري و نماينده شوراي اسلامي شهر يا جانشين‌ قانوني آن تشكيل خواهد شد. تصميمات هيأت قطعي و لازم‌الاجراست.

تبصره ۱- جلسات هيأت مذكور به رياست نماينده شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني وي و بنا به دعوت شهرداري، حداقل هر ماه يك بار، در محل تعيين‌شده توسط شهرداري و با حضور كليه اعضا تشكيل و تصميم‌هاي هيأت با اكثريت دو رأي وقتي معتبر است كه نماينده شهرداري يك از آن دو نفر باشد. رأي‌اقليت نيز به صورت مستند و مستدل درج مي‌شود.

تبصره ۲- هيأت پس از وصول پرونده تخلفات از شهرداري، به ذينفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً براي هيأت ارسال كند. پس از‌ انقضاي مدت مذكور هيأت مكلف است ظرف يك ماه بر حسب مورد و بر اساس مقررات تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

تبصره ۳- در صورتي كه تخلف راننده و دارنده تاكسي از جرايم مندرج در ساير قوانين مملكتي از جمله قوانين جزايي باشد، علاوه بر اعمال تصميم‌هاي هيأت‌انضباطي، مراتب جهت اعمال مقررات كيفري مناسب به مراجع ذيصلاح قضايي نيز منعكس مي‌شود.

تبصره ۴- افرادي كه پروانه تاكسيراني آنها به صورت دايم باطل مي‌شود، حق ثبت نام مجدد براي دريافت پروانه جديد نخواهند داشت.

ماده ۱۶-  شهرداري مي‌تواند در تشكيل شركت‌هاي تعاوني مصرف، مسكن، خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي، خدمات پزشكي و درماني، خدمات تعميرگاهي‌و تأمين لوازم يدكي، حمايت اقتصادي و صندوق قرض‌الحسنه براي تاكسيرانان و تاكسيداران اهتمام ورزيده و در حد امكان در زمينه تحقق نيازهاي فوق‌ مشاركت نمايد.

ماده ۱۷- شهرداري براي تنظيم و اداره امور تاكسيراني در شهر مي‌تواند در احداث ايستگاه تاكسي، ترمينال‌هاي درون شهري، مركز معاملات تاكسي و ايجاد‌ جايگاه‌ها توزيع موقت و ايجاد تسهيلات براي راه‌اندازي سيستم‌هاي ارتباطي از جمله بي‌سيم، اقدامات لازم را معمول نمايد.

‌تبصره- استفاده از دستگاه‌هاي بي‌سيم منوط به كسب مجوزهاي قانوني لازم از دستگاه‌ها ذي‌ربط است.

ماده ۱۸- كليه ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مغاير يا مفاد اين آيين‌نامه از تاريخ تصويب ملغي مي‌شود.

ماده ۱۹- در اجراي ماده ۶۲ قانون شهرداري وزارت كشور مي‌تواند در ارتباط با مسئوليت‌هاي شهرداري‌ها در امور تاكسيراني هماهنگي‌هاي لازم را ايجاد نمايد.

  نظرات