نوشته هایی با برچسب "قطار شهری اصفهان"

قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی

قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی

تبصره ۱ – برای استفاده از امتیاز شهرداری ها می‌توانند هر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر این که حداقل پنجاه و یک درصد سهام‌آن متعلق به شهرداری و بقیه متعلق به اتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر شرکت از شرکتهای اتوبوسرانی بیش از هشت سال نباشد. ‌تبصره ۲ – سهام […]

ادامه مطلب