علی فرزادی

مربی آموزش مهارت عملی رانندگی
شروع فعالیت: سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
تحصیلات: فوق لیسانس
نوع گواهینامه: پایه دو
نوع خودرو آموزشی: پراید
مدل خودرو: ۱۳۹۹
سابقه مربیگری: ۲۰سال
توضیحات: از سال ۱۳۸۰ در زمینه آموزش رانندگی شروع به فعالیت نموده است
ایشان به عنوان مربی برتر از آموزشگاه لوح تقدیر دریافت نموده اند.